Skt. Francis af Assisi

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Franciskansk livsførelse


At leve et franciskansk liv betyder i bund og grund kun, at man stræber mod at leve et kristent liv, og som i alle andre ordenssamfund i Den hellige, romersk-katolske Kirke rejser også Sekularfranciskaneren mod dette mål ved at underkaste sig en ordensregel.

Vores regel kaldes kort og godt for "Leveregelen for Sekularfranciskanere". Dette er en kort sammenskrivning af denne ordensregel: På grund af deres kald bør de som "bodsbrødre og bodssøstre", tilskyndet af evangeliets dynamiske kraft, ligedanne deres måde at tænke og handle på med Kristi tankegang og handlemåde. Dette sker gennem den radikale indre forvandling, som evangeliet selv betegner ved ordet "omvendelse". Den menneskelige svaghed gør det nødvendigt, at denne omvendelse finder sted hver dag.

Frans, gå hen og byg mit hus op, som du kan se er ved at forfalde
På denne fornyelsens vej er forsoningens sakramente frem for noget andet tegnet på Faderens barmhjertighed og samtidig nådens kilde. I deres familier skal de leve den franciskanske ånd af fred, troskab og respekt for livet og dermed frembringe et tegn på en verden, som allerede er fornyet i Kristus. I særdeleshed skal ægtefolk ved at leve ægteskabets rigdom aflægge vidnesbyrd om Kristi kærlighed til sin kirke.
Gennem en enkel og åben kristen opdragelse under hensyntagen til det enkelte barns kald begiver de sig med glæde sammen med deres børn ud på deres menneskelige og åndelige rejse. De skal endvidere have respekt for alle skabninger, organiske såvel som uorganiske, ”som bærer den Allerhøjestes billede” (jf. ”Solsangen”), og på vejen fremad mod et universelt broderskab i franciskansk ånd skal de søge at frigøre sig fra fristelsen til at gøre rovdrift på skabningerne.

Ligesom Faderen i ethvert menneske ser sin Søn, den førstefødte blandt mange brødre (Rom. 8,29), skal Sekularfranciskanerne med ydmygt og venligt sind tage imod alle mennesker som en gave fra Herren og et billede på Kristus. Denne følelse af samhørighed bør gøre dem glade og samtidig villige til at ligestille sig med alle mennesker, især de ringeste, for hvem de vil forsøge at skabe levevilkår, som er værdige for skabninger, som er forløst af Kristus (jf. Matt. 25,40) Gennem det vidnesbyrd, de giver ved deres almindelige menneskelige liv og også ved deres modige initiativer, skal de, hver for sig og som gruppe, fremme retfærdigheden især i det offentlige liv derved, at de træffer konkrete afgørelser i overensstemmelse med deres tro.

At hjælpe
Anmodning om optagelse i Den Franciskanske Sekularorden rettes til det lokale fraternitet, hvis råd tager stilling til optagelse af nye brødre og søstre. Selve indførelsen finder sted gennem en forberedelsesperiode, en oplæringsperiode af mindst et års varighed og aflæggelse af profes (løfte).

Professen er i sin natur en livsvarig forpligtelse, og optagelse forudsætter, at man i forvejen er medlem af Den hellige romersk-katolske Kirke.